نیازمندیهای صنعت ساختمان


راه سازی

راهنمای راه سازی

راه سازی و تعبیه معابری برای تردد افراد پدیده ای نیست که با انقلاب صنعتی یا ظهور خودروهای سواری متولد شده باشد . بی تردید قرن ها پیش از زمان حاضر و در دورانی که چارپایان ، گاری یا ارابه تنها وسایل نقلیه انسان بر روی خشکی بودند ، ساخت مسیری استاندارد ، با کمترین دست انداز و ناهمواری ، ایمن و کوتاه در دستور کار کارگزاران قلمروهای مختلف بوده است . امروزه به مجموعه اقداماتی که در جهت آماده سازی یک جاده با عرضی مشخص برای اتصال دو نقطه به یکدیگر  انجام می پذیرد ، گفته می شود . راه سازی به عنوان یکی از تخصص های مهندسین عمران ، مستلزم آگاهی از فنونی همچون طراحی راه ، مسیریابی ، عملیات خاکی ، زیراساس ، رو سازی شنی و آسفالتی و همچنین اطلاع از شبکه هاب ترابری در زمین ، هوا و آب می باشد . شما می توانید در این بخش با مجریان این خدمات و همچنین فروشندگان ادوات مربوطه آن آشنا شوید .