نیازمندیهای صنعت ساختمان


فوندانسیون

راهنمای فوندانسیون

هر سازه ای فارغ از وسعت ، تعداد طبقات یا کاربری خود دارای وزنیست که زمین تحتانی خود را در معرض فشار قرار می دهد . از آنجایی که جنس این زمین در همه جای این کره خاکی (و حتی یک شهر) یکسان نیست ، شرایط احداث و بقای این ابنیه نیز با یکدیگر فرق می کند ، اما با این حال یک ویژگی مشترک در ساخت همه آن ها وجود دارد و آن چیزی نیست جز فوندانسیون . فوندانسیون (یا فونداسیون) به بخشی از ساختمان گفته می شود که وظیفه انتقال نیرو این سازه به زمین سخت زیر بنا را دارد . در علوم مهندسی شالوده های عمرانی به چهار گروه اصلی پی‌های کم عمق ، منفرد ، مرکب و گسترده تقسیم می شوند . در نمونه های کم عمق یا سطحی نسبت عمق به عرض برابر با یک یا کمتر می باشد ، به عنوان مثال اگر عرض زیر بنای یک ساختمان 5 متر باشد ، عمق پی آن نیز 5 متر یا کمتر خواهد بود . در همین رابطه پی منفرد بار یک ستون و پی مرکب بار دو یا چهار ستون را حمل می کنند . پی گسترده که مناسب محیط هایی با خاک سست (مانند خاک رسی ، آبرفتی و مواد تراکم پذیر) می باشد ، بار چند ستون را حمل کرده و تمام سطح زیرین سازه را در بر می گیرد .