نیازمندیهای صنعت ساختمان


دستگاه حضور و غیاب

راهنمای خرید دستگاه حضور و غیاب

در کسب و کارهای کوچک ، به واسطه تعداد کم کارمندان ، نه تنها حضور یا عدم حضور ایشان کاملاً محسوس بوده و شناسایی می شود ، بلکه مقدار دقایق تاخیر یا تعداد روزهای فقدان آنان نیز بطور کامل توسط کارفرما محاسبه می گردد . در همین رابطه ، هرچه تعداد کارکنان یک مجموعه افزایش یابد ، امکان شناسایی آنان ، تاخیر و غیبت هریک ، ساعات و روزهای مرخصی و تعداد ساعات سپری شده آنان در ماموریت نیز دشوار می شود . به دلیل اینکه عدم رسیدگی اصولی به این امر در انتها باعث ضرر کارفرما یا کارمندان می شود ، از دستگاه حضور و غیاب بطور گسترده در مجموعه های مذکور استفاده می گردد . در نمونه های قدیمی تر این محصول ، امکان تقلب و ثبت وقایعی غیر واقعی وجود داشت ، اما با ورود سامانه های دیجیتالی ، سیستم شناسایی چهره ، تشخیص اثر انگشت و ارسال مستمر نتایج برای مدیرت منابع انسانی و سایر مسئولین مربوطه امکان سرپیچی از این قوانین وجود ندارد .