نیازمندیهای صنعت ساختمان


تابلو برق

راهنمای خرید تابلو برق

بدون شک نیروی برقی که از نیروگاه های مختلف به درگاه های در دسترس ما گسیل می شوند ، بدون واسطه و مستقیم قابل استفاده نمی باشند . این پدیده که در مسیر خود در نقاطی تضعیف و در نقاطی تقویت می گردد ، پس از ورود به سازه مورد نظر ما بواسطه تابلو برق برای مصرف واحدهای گوناگون مهیا می گردد . در این رابطه تابلو برق به عنوان مأمنی برای نگهداری از کنتر مربوطه که میزان مصرف برق را به کاربران و مامورین اداره برق نشان می دهد ، با داشتن فیوز های مختلف در صورت ایجاد تغییری محسوس در کیفیت جریان برق (شوک الکتریکی) یا مواردی حادثه ساز ، جریان برق را به کلی قطع کرده و تا رفع مشکل مذکور به برقراری مجدد این ارتباط مبادرت نمی ورزد . همچنین از دیگر کاربردهای رایج تابلو برق می توان به نمایش ولتاژ ، فرکانس ، توان و جریان این نیروی محرکه اشاره کرد .