نیازمندیهای صنعت ساختمان


ترمیم کننده بتن

راهنمای خرید ترمیم کننده بتن

گاهی در اثر بی دقتی عوامل سازنده یک فرآورده بتنی در زمان بتن ریزی ، استفاده از مواد نا مرغوب ، وقوع حادثه ای غیر مترقبه یا اعمال نیرویی غیرطبیعی پس از ساخت سازه ، محصول مورد نظر در قسمت هایی از ساختار خود دچار ترک خوردگی ، ریزش و یا تخریب حساس تری تا عمق میلگردها می شود . این سازه (به عنوان مثال یک ستون) به عنوان یکی از ارکان پا برجایی این سازه ، قابل تعویض نبوده و تا زمانی که این بنا پا برجاست ، ستون معیوب نیز پابرجاست و برعکس. در چنین شرایطی بی توجهی یا ترمیم غیر اصولی با موادی غیر موثر نه تنها به بهبود شرایط کمکی نمی کند ، بلکه ممکن است باعث گسترش این ویرانی (یا تنها بهبود ظاهر این معضل) شود . در اینجاست که اهمیت استفاده از ترمیم کننده بتن خودنمایی می کند . مواد ترمیم کننده بتن موادی پلیمری آکریلیکی می باشند که پس از ترکیب با آب ، همانند بتن اولیه و به کمک ماله قابل تزریق به قسمت های آسیب دیده می باشند . یکی از ویژگی های مهم این ماده هماهنگی با رنگ بتن پس از خشک شدن می باشد که سطح را برای پذیرش لایه های بعدی و مواد مکمل شفاف آماده می سازد .

بتن و فراورده های بتنی