نیازمندیهای صنعت ساختمان


افزودنی های بتن

راهنمای افزودنی های بتن

یکی از مهمترین عوامل ایجاد تغییر در ساختار فیزیکی و شیمیایی مواد مختلف ، اضافه کردن افزودنی های متناسب با آن و پوشش کاستی های ماده اولیه می باشد . به عنوان مثال ما در رادیاتور خودروی خود در زمستان ضد یخ و در تابستان ضدجوش می ریزیم ، دلیل این کار که تغییر ساختار فیزیکی آب بدون تغییر کاربرد آن می باشد ، افزایش نقطه جوش و کاهش نقطه انجماد در فصول مذکور است . در خصوص افزودنی های بتن نیز شرح ماجرا به همین ترتیب است . در موارد متعددی بتن ساخته شده دارای نواقصیست که برای جبران آن به افزودنی های بتن متوسل می شویم .این مواد که تحت نام Admixtures شناخته می شوند ، با افزایش و کاهش سرعت خشک شدن بتن ، ایجاد حباب های ریز در بتن ، روان‌سازی این ماده به منظور تغییر میزان آب مصرفی آن و همچنین در قالب سخت‌کننده ها ، انواع چسب ها ، ضدیخ ها و رنگدانه‌های مختلف استفاده می شوند .

بتن و فراورده های بتنی