نیازمندیهای صنعت ساختمان


قفل و کلید

راهنمای خرید قفل و کلید

قفل و کلید از آن دست پدیده هایی هستند که بار و بارها از آن ها استفاده کرده و از مزایای آن ها بهره برده ایم . با نگاه به زندگی روزمره خود در می یابیم که از لحظه خروج از منزل و قفل کردن درب آن ، گشودن قفل ماشین و رسیدن به محل کسبمان تا بستن آن و تکرار این چرخه تا رسیدن به منزل ، مجموعه ای از اقدامات امنیتی برای جلوگیری از ورود دیگران به حریم شخصی خود را به کار بسته ایم . در همین رابطه قفل و کلید در سیستم امنیتی یک سازه نقشی ابتدایی اما پررنگ را ایفا کرده و به عنوان عضوی جدایی ناپذیر مطرح می گردد . امروزه مجموعه ای متنوع پیش روی متقاضیان خرید می باشد که با توجه به جنس درب ، محل نصب آن ، میزان اهمیت محیط تحت حفاظت ، قدرت خرید کارفرما و تناسب آن با دیگر اجزای سازه مورد استفاده قرار می گیرند .