نیازمندیهای صنعت ساختمان

نگهداری سیستمهای امنیتی حفاظتی ساختمان


نگهداری سیستمهای امنیتی حفاظتی ساختمان

متخصصین ما در شرکت هاس الکترونیک با توجه به احتمال نوسانات برق، فرسودگی و عیوب کابل ، خرابی در یک قطعه ویا حوادث پیشبینی نشده برای جلوگیری از آسیب و یا خرابی کامل سیستم و یا نیاز ساکنین به سرویس، بازسازی یا تعویض سیستم خود به صورت سالیانه، قراردادی با توجه به نیاز کارفرما تنظیم می کنند وطبق قرارداد به صورت هفتگی یا ماهیانه از پروژه بازدید و مشکلات احتمالی را برطرف می سازند.
شرکت آماده عقد هر گونه قراردادی مطابق با نیاز شما می باشد.


مطالب مرتبط