نیازمندیهای صنعت ساختمان

منهول بتنی


منهول بتنی

از منهول های بتنی پیش ساخته در سیستم های فاضلاب بهداشتی و زهکشی و تخلیه فاضلاب سطحی در جهت دسترسی ،مشاهده و انشعاب
این سیستم ها استفاده می شوند.همچنین منهول های بتنی با قابلیت نصب لوله های بتنی در سایز های مختلف جهت نظافت و تخلیه رسوبات از زهکش ها و بیشتر برای انتقال اب فاضلاب ها استفاده می شود. از دیگر موارد استفاده از منهول ها،بازرسی سیفون(برای خروج هوای محفوظ شده در
سیفون)،سرویس و نگهداری سیفون،تخلیه و نگهداری اب در شرایط اضطراری می باشد.از سازه های مدور و پیش ساخته می توان به عنوان یک ایستگاه پمپ،به عنوان چاه های ابدار،سازه های کنترل فاضلاب سطحی یا سر ریز ها استفاده نمود. از تمام منهول ها و سازه های عمودی می توان برای
بارگیری بزرگراه،راه اهن و هواپیما استفاده کرد.
کاربرد منهول بتنی پیش ساخته:
_در زمان تغییرات موجود در اندازه لوله های بتونی
_در زمان تغییرات موجود در هدایت و مسیر لوله های بتونی
_برای دسترسی به سیستم
_در محل اتصال چندین لوله


مطالب مرتبط