نیازمندیهای صنعت ساختمان

منهول بتنی


منهول بتنی

منهول یا کانال آدم رو جهت اتصالات مخابراتی و الکتریکی و تاسیساتی با چهار ورودی ساخته می شود

منهول بتنی


مطالب مرتبط