نیازمندیهای صنعت ساختمان

مصارف خاص زئولیت (Zeolite)


مصارف خاص زئولیت (Zeolite)

خصوصیات زئولیت باعث شده است تا کاربردهای متفاوتی در صنایع مختلفی از جمله کشاورزی، پزشکی، دام و طیور و آبزیان، تصفیه و غیره داشته باشد. اما در برخی از صنایع خاص نیز مصارفی دارد که در زیر به تعدادی از آن اشاره می شود.

انرژي خورشيدي: از زئوليت ها به ويژه شابازيت و کلينوپتاليت در ذخيره سازي انرژي خورشيدي استفاده مي شود. زئوليت هاي نامبرده در طول روز، آب خود را از دست مي دهند و در فاصله شب و به هنگام جذب رطوبت مي توانند انرژي ذخيره شده در طول روز را آزاد نمايند.

تهیه حشره کش ها: زئوليت ها را در کشاورزي براي بهبود کيفيت خاک ، تهيه خوراک حيوانات و همچنين در تهيه حشره کشها به کار مي برند.

کنترل آلودگي: کلينوپتیوليت به علت داشتن خاصيت جانشيني يوني، مي تواند ايزوتوپ هاي سزيم و استرانسيم را که داراي خاصيت راديواکتيويته هستند، به خود جذب نمايد. محلول هاي حاوي کاتيون هاي راديواکتيو را از ستون حاوي کلينوپتاليت عبور مي دهند، آنگاه مواد راديواکتيو جذب کلينوپتاليت مي شوند.

مصارف ديگر: پيش از اين زئوليت ها به دليل وزن مخصوص پايين آن ها به عنوان مصالح سبک وزن استفاده مي شده است. اينک زئوليت ها را به عنوان ماده پر کننده در کاغذ استفاده مي کنند. مزاياي زئوليت نسبت به کائولين درصد اوپاکي بيشتر، سهولت برش و کاهش وزن آن است. در خمير دندان از زئوليت به دليل قابليت پويش بهتر نسبت به CaHPO۴ و باقي ماندن فلوريد به صورت يوني استفاده مي شود.

نحوه خرید و ارتباط با شرکت:

شرکت زمین کاو

info@zaminkav.com

تلفن: ۳-۸۸۳۸۵۵۴۱-۰۲۱

موبایل شرکت: ۰۹۳۶۵۰۷۷۷۸۱

کلمات کلیدی: زئولیت، کاربرد زئولیت، انرژی خورشیدی، آلودگی، تبادل یونی، جذب آمونیوم، کاهش نیترات، Zeolite،


مطالب مرتبط