نیازمندیهای صنعت ساختمان

مجموعه خدمات حفاری افقی (مجری عبور لوله از زیر جاده و کلیه موانع)


مجموعه خدمات حفاری افقی  (مجری عبور لوله از زیر  جاده و کلیه موانع)

مجموعه خدمات حفاری افقی (مجری عبور لوله از زیر جاده و کلیه موانع)

در انواع زمین ها، خصوصاً سنگی، ریزشی و لجنی


مطالب مرتبط