نیازمندیهای صنعت ساختمان

قطعات آسانسور


قطعات آسانسور

آسانسور

۱-مشاوره ، طراحی، فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور به ارگان های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی .

۲- خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای ادارات دولتی و ساختمان های خصوصی

۳- بازسازی و نوسازی آسانسور های قدیمی متناسب با تکنولوژی روز

۴- مشاوره و راهنمایی برای تهیه مشخصات فنی و شرایط مورد نیاز برای برگزاری مناقصه و یا استعلامهای خرید آسانسور به اشخاص حقیقی و حقوقی بخصوص ارگان های دولتی

۵- مشاوره جهت اجرای موارد مورد نیاز استاندارد ازلحاظ مسائل سازه ای مرتبط با چاه چاهک و موتور خانه آسانسور


مطالب مرتبط