نیازمندیهای صنعت ساختمان

فوق روان کننده بتن پلی نفتالین


فوق روان کننده بتن پلی نفتالین

فوق روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه نفتالین سولفونات است که برای ساخت بتنی کارا و خود متراکم مورد استفاده قرار می گیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و افزایش کلیه مقاومت ها خصوصا مقاومت های اولیه نسبتا بالا فرموله شده است .

 افزودنی های بتن


مطالب مرتبط