نیازمندیهای صنعت ساختمان

ضد یخ بتن پودری


ضد یخ بتن پودری

ضد یخ بتن (پودری )(مواد مهندسی ایمن بتن )

ضدیخ پودری

افزودنی مناسب جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتنت سریع درگیرش و تشدید حرارت زدایی که برپایه کلرایدهای کلسیم  و نمکهای معدنی با انسبتهای خاصیت رکیب گردیدهاست عرضه میگردد

خواص واثرات:

افزایش سرعت گیرش وسخت شدن بتن و ملات

افزایش حرارت زدایی بتنوت أمینز ودرس مقاومت اولیه

کاهش نقطه انجمادآب و بتن

افزایش انسجام ودوام بتن وملات دربرابر یخبندان

تسریع زمان گیرش اولیه

افزایش سرعت هیدراسیون

مواردکاربرد:

مناطق سردسیر و یخبندان

زمانهایی ک افت سریع دمای محیط پیش بینی میگردد .

گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع ازسازه بتنی

دقت شودکه این نوع ماده به علت داشتن یون کلراید فقط در بتن های غیر مسلح استفاده شود

روش مصرف:

برای جلوگیری از یخ زدن بتن نه تنهابایدازضدیخ استفاده نمود بلکه باید به نکات وتوصیه های زیرتوجه نمود

سطح قالبها وآرماتورها را ازآب،برف ویخ بزدائید

درصورت امکان آنها راگرم نمائید تادمای آنها به بیش از ۵ درجه سانتیگراد برسد

دمای بتن ازمحدوده ۶ درجه سانتیگرادکاهش پیدا نکند

درصورت امکان باپوشش مناسب حرارت بتن راحفظ نمائید

درصورت یخ زدن ضدیخ دردماهای خیلی پایین آنهارادرمحیط گرم قراربدهیدتا یخ آن بازشود و از حرارت دادن آن جداً خودداری فرمائید

هنگام ساخت بتن بهتراست ضدیخ را باآب مصرفی مخلوط وسپس به اجزاءخشک اضافه نمائیم

درصورت استفاده ازبتن آماده ضدیخ مصرفی را به داخل تراکمیکسر ریخته وپس ازاختلاط کامل بتن ریزی را آغازکنیم

درصورت لزوم می توان مصالح به ویژه آب مصرفی راگرم نمود وبا استفاده ازپوشش مناسب از اتلاف دمای بتن تازه ریخته شده جلوگیری به عمل آورد

استفاده از ضد یخ بتن باتشدید حرارت زایی کمک بهت سریع واکنش هیدراسیون و بالا رفتن دمای بتن میکند ،بدین ترتیب پس ازافزودن ضدیخ در زمان بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نبایداز ۵+ درجه سانتیگرادکمترگردد. زیرادرچنین حالتی واکنش هیدراسیون متوقف میگردد . توجه داشته باشید اگردمای بتن از ۵ درجه سانتیگرادکمترشد , مشخص کننده کم بودن میزان مصرف ضدیخ میباشد

حتماًدقت شود ازضدیخ پودری جهت بتن ریزی دربتن های مسلح استفاده نشود

مشخصات فیزیکی وشیمیایی:

حالت فیزیکی : پودر

۲/۱ الی ۵/۱       gr/cm3وزن مخصوص:

رنگ : سفید

PH:8-9

یون کلر : دارد

قابلیت انحلال درآب

نکات ایمنی:

درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتما ًبادفترفنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

درصورت برخورد این ماده باچشم فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خودرادرآب بازو بسته کنید.


مطالب مرتبط