نیازمندیهای صنعت ساختمان

روان کننده بتن (نرمال)


روان کننده بتن (نرمال)

روان کننده بتن (نرمال) ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات است که می توان آن را برای حفظ کارایی و کاهش آب بتن استفاده نمود ، روان کننده بتن محصولی با عملکرد چند گانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده آب ، حفظ کننده کارایی بتن و تاخیر دهنده گیرش به کار برد .

 افزودنی های بتن


مطالب مرتبط