نیازمندیهای صنعت ساختمان

رابط تیپ به تیپ ۱۷*۱۷


رابط تیپ به تیپ ۱۷*۱۷

-این اتصال به دو صورت مصرف میشود

۱ . اتصال لوله ۱۶ یا واشر انشعاب ۱۶ از خط اصلی به نوار آبیاری تیپ

۲٫  اتصال قوی  لوله ۱۶ یا واشر انشعاب ۱۶ به لوله ۱۶ به امکان قفل رابط به لوله با بست مهره بعنوان کلپس


مطالب مرتبط