نیازمندیهای صنعت ساختمان

افزودني بتن_الياف


افزودني بتن_الياف

اليافRTPF جايگزين PP

الياف هاى نخى بازيافتى از تاير اتومبيل در اكثر كشورهاى پيشرفته ى دنيا به عنوان جايگزين الياف پلى پرو پيلن (PP) مورد استفادهقرار ميگيرد.

(نتايج آزمايشگاهى نشان دهنده ى تأثيرى بهتر از الياف PP جهت جلوگيرى از ترك هاى سنين اوليه ى بتن ميباشد.)


مطالب مرتبط