نیازمندیهای صنعت ساختمان

آبگرمکن خورشیدی مجتمع های ساختمانی


آبگرمکن خورشیدی مجتمع های ساختمانی

این مدل مخصوص مجتمع های آپارتمانی ، خوابگاه ی دانشجویی ، کارخانجات و استخرها ی بزرگ میباشد در این سیستم از مخزن آب مرکزی و مشترک استفاده میشود. با وجود مشترک بودن مخزن ، آب گرم مصرفی واحد ها از کنتور شخصی خودشان تغذیه خواهند شد.

آبگرم کن


مطالب مرتبط